യോവേൽ 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 18 -ാം വാക്യം

മൃഗങ്ങൾ എത്ര ഞരങ്ങുന്നു; കന്നുകാലികൾ മേച്ചൽ ഇല്ലായ്കകൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു; ആടുകൾ ദണ്ഡം അനുഭവിക്കുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 1:18 - Malayalam bible image quotes