യോവേൽ 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 15 -ാം വാക്യം

ആ ദിവസം അയ്യോ കഷ്ടം! യഹോവയുടെ ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. അതു സർവശക്തന്റെ പക്കൽനിന്നു സംഹാരംപോലെ വരുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 1:15 - Malayalam bible image quotes