യോവേൽ 1 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 10 -ാം വാക്യം

വയൽ ശൂന്യമായിത്തീർന്നു ധാന്യം നശിച്ചും പുതുവീഞ്ഞ് വറ്റിയും എണ്ണ ക്ഷയിച്ചും പോയിരിക്കയാൽ ദേശം ദുഃഖിക്കുന്നു.

യോവേൽ (Joel) 1:10 - Malayalam bible image quotes