ഹോശേയ 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അവർ നാശത്തിൽനിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു പോയാൽ മിസ്രയീം അവരെ കൂട്ടിച്ചേർക്കും; മോഫ് അവരെ അടക്കംചെയ്യും; അവരുടെ വെള്ളികൊണ്ടുള്ള മനോഹരസാധനങ്ങൾ തൂവയ്ക്ക് അവകാശമാകും; മുള്ളുകൾ അവരുടെ കൂടാരങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകും.

ഹോശേയ (Hosea) 9:6 - Malayalam bible image quotes