ഹോശേയ 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 16 -ാം വാക്യം

എഫ്രയീമിന് പുഴുക്കുത്തു പിടിച്ചു; അവരുടെ വേർ ഉണങ്ങിപ്പോയി; അവർ ഫലം കായ്ക്കയില്ല; അവർ പ്രസവിച്ചാലും ഞാൻ അവരുടെ ഇഷ്ടകരമായ ഗർഭഫലത്തെ കൊന്നുകളയും.

ഹോശേയ (Hosea) 9:16 - Malayalam bible image quotes