ഹോശേയ 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 13 -ാം വാക്യം

ഞാൻ എഫ്രയീമിനെ സോർവരെ കണ്ടെടത്തോളം അതു മനോഹരസ്ഥലത്തുള്ളൊരു നടുതല ആകുന്നു; എങ്കിലും എഫ്രയീം തന്റെ മക്കളെ ഘാതകന്റെ അടുക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുചെല്ലേണ്ടിവരും.

ഹോശേയ (Hosea) 9:13 - Malayalam bible image quotes