ഹോശേയ 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

അവർ മക്കളെ വളർത്തിയാലും ഞാൻ അവരെ ഒരുത്തനും ശേഷിക്കാതവണ്ണം മക്കളില്ലാത്തവരാക്കും; ഞാൻ അവരെ വിട്ട് മാറിപ്പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം!

ഹോശേയ (Hosea) 9:12 - Malayalam bible image quotes