ഹോശേയ 8 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

അവർ എന്നോട്: ദൈവമേ, യിസ്രായേലാകുന്ന ഞങ്ങൾ നിന്നെ അറിയുന്നു എന്നു നിലവിളിക്കുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 8:2 - Malayalam bible image quotes