ഹോശേയ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

നമ്മുടെ രാജാവിന്റെ ദിവസത്തിൽ പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വീഞ്ഞിന്റെ ഉഷ്ണത്താൽ ദീനം പിടിക്കുന്നു; അവൻ പരിഹാസികളോടു കൂടെ കൈ നീട്ടുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 7:5 - Malayalam bible image quotes