ഹോശേയ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

അവർ എല്ലാവരും വ്യഭിചാരികൾ ആകുന്നു; അപ്പക്കാരൻ ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പക്കൂടുപോലെ ഇരിക്കുന്നു; മാവു കുഴച്ചതുമുതൽ അതു പുളിക്കുവോളം തീയെരിക്കാതിരിക്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 7:4 - Malayalam bible image quotes