ഹോശേയ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

അവർ ദുഷ്ടതകൊണ്ടു രാജാവിനെയും ഭോഷ്കുകൊണ്ടു പ്രഭുക്കന്മാരെയും സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 7:3 - Malayalam bible image quotes