ഹോശേയ 7 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

എഫ്രയീം ബുദ്ധിയില്ലാത്ത പൊട്ടപ്രാവുപോലെ ആകുന്നു; അവർ മിസ്രയീമിനെ വിളിക്കയും അശ്ശൂരിലേക്കു പോകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 7:11 - Malayalam bible image quotes