ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 7 -ാം വാക്യം

അവർ പെരുകുന്തോറും എന്നോട് ഏറെ പാപം ചെയ്തു; ഞാൻ അവരുടെ മഹത്ത്വത്തെ ലജ്ജയായി മാറ്റും.

ഹോശേയ (Hosea) 4:7 - Malayalam bible image quotes