ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 5 -ാം വാക്യം

അതുകൊണ്ടു നീ പകൽ സമയത്ത് ഇടറിവീഴും; പ്രവാചകനും നിന്നോടുകൂടെ രാത്രിയിൽ ഇടറിവീഴും; നിന്റെ അമ്മയെ ഞാൻ നശിപ്പിക്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 4:5 - Malayalam bible image quotes