ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

അവർ ആണയിടുന്നു; ഭോഷ്കു പറയുന്നു; കൊല ചെയ്യുന്നു; മോഷ്‍ടിക്കുന്നു; വ്യഭിചരിക്കുന്നു; വീടുമുറിക്കുന്നു; രക്തപാതകത്തോടു രക്തപാതകം കൂട്ടുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 4:2 - Malayalam bible image quotes