ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 17 -ാം വാക്യം

എഫ്രയീം വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടാളിയാകുന്നു; അവനെ വിട്ടുകളക.

ഹോശേയ (Hosea) 4:17 - Malayalam bible image quotes