ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 16 -ാം വാക്യം

യിസ്രായേൽ ദുശ്ശാഠ്യമുള്ള പശുക്കിടാവിനെപ്പോലെ ദുശ്ശാഠ്യം കാണിച്ചാൽ യഹോവ അവരെ ഒരു വിശാലസ്ഥലത്തു കുഞ്ഞാടിനെപ്പോലെ മേയിക്കുമോ?

ഹോശേയ (Hosea) 4:16 - Malayalam bible image quotes