ഹോശേയ 4 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

എന്റെ ജനം തങ്ങളുടെ മരത്തോട് അരുളപ്പാടു ചോദിക്കുന്നു: അവരുടെ വടി അവരോടു ലക്ഷണം പറയുന്നു; പരസംഗമോഹം അവരെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്നു; അവർ തങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ വിട്ടു പരസംഗം ചെയ്യുന്നു.

ഹോശേയ (Hosea) 4:12 - Malayalam bible image quotes