ഹോശേയ 3 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെ പതിനഞ്ചു വെള്ളിക്കാശിനും ഒന്നര ഹോമെർ യവത്തിനും മേടിച്ച് അവളോട്:

ഹോശേയ (Hosea) 3:2 - Malayalam bible image quotes