ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

അവൾക്ക് ധാന്യവും വീഞ്ഞും എണ്ണയും നല്കിയതും ബാലിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച അവളുടെ വെള്ളിയും പൊന്നും വർധിപ്പിച്ചതും ഞാൻ എന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞില്ല.

ഹോശേയ (Hosea) 2:8 - Malayalam bible image quotes