ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അതുകൊണ്ടു ഞാൻ നിന്റെ വഴിയെ മുള്ളുകൊണ്ടു വേലി കെട്ടി അടയ്ക്കും; അവൾ തന്റെ പാതകളെ കണ്ടെത്താതവണ്ണം ഞാൻ ഒരു മതിൽ ഉണ്ടാക്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 2:6 - Malayalam bible image quotes