ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അവളുടെ മക്കളോടു കരുണ കാണിക്കയില്ല; അവർ പരസംഗത്തിൽ ജനിച്ച മക്കളല്ലോ.

ഹോശേയ (Hosea) 2:4 - Malayalam bible image quotes