ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ വസ്ത്രം അഴിച്ച് നഗ്നയാക്കി, ജനിച്ച ദിവസത്തിലെപ്പോലെ നിർത്തുകയും അവളെ മരുഭൂമിയും വരണ്ട നിലവുംപോലെ ആക്കി, ദാഹംകൊണ്ടു മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

ഹോശേയ (Hosea) 2:3 - Malayalam bible image quotes