ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 22 -ാം വാക്യം

ഭൂമി ധാന്യത്തിനും വീഞ്ഞിനും എണ്ണയ്ക്കും ഉത്തരം നല്കും; അവ യിസ്രെയേലിനും ഉത്തരം നല്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 2:22 - Malayalam bible image quotes