ഹോശേയ 2 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

ഞാൻ അവളുടെ സകല സന്തോഷവും ഉത്സവങ്ങളും അമാവാസികളും ശബ്ബത്തുകളും അവളുടെ വിശേഷദിവസങ്ങളും എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 2:11 - Malayalam bible image quotes