ഹോശേയ 14 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

ഇതു ഗ്രഹിപ്പാൻ തക്ക ജ്ഞാനി ആർ? ഇത് അറിവാൻ തക്ക വിവേകി ആർ? യഹോവയുടെ വഴികൾ ചൊവ്വുള്ളവയല്ലോ; നീതിമാന്മാർ അവയിൽ നടക്കും; അതിക്രമക്കാരോ അവയിൽ ഇടറിവീഴും.

ഹോശേയ (Hosea) 14:9 - Malayalam bible image quotes