ഹോശേയ 14 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

എഫ്രയീമേ, ഇനി എനിക്കും വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ എന്ത്? ഞാൻ അവന് ഉത്തരം അരുളി അവനെ കടാക്ഷിക്കും; ഞാൻ തഴച്ചിരിക്കുന്ന സരളവൃക്ഷംപോലെയാകുന്നു. എങ്കൽ നിനക്കു ഫലം കണ്ടുകിട്ടും.

ഹോശേയ (Hosea) 14:8 - Malayalam bible image quotes