ഹോശേയ 14 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 6 -ാം വാക്യം

അവന്റെ കൊമ്പുകൾ പടരും; അവന്റെ ഭംഗി ഒലിവുവൃക്ഷത്തിൻ ഭംഗിപോലെയും അവന്റെ വാസന ലെബാനോൻറേതുപോലെയും ഇരിക്കും.

ഹോശേയ (Hosea) 14:6 - Malayalam bible image quotes