ദാനീയേൽ 9 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 17 -ാം വാക്യം

ആകയാൽ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, അടിയന്റെ പ്രാർഥനയും യാചനകളും കേട്ടു ശൂന്യമായിരിക്കുന്ന നിന്റെ വിശുദ്ധമന്ദിരത്തിന്മേൽ കർത്താവിൻനിമിത്തം തിരുമുഖം പ്രകാശിക്കുമാറാക്കേണമേ.

ദാനീയേൽ (Daniel) 9:17 - Malayalam bible image quotes