ദാനീയേൽ 12 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

അതിന് അവൻ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്: ദാനീയേലേ, പൊയ്ക്കൊൾക; ഈ വചനങ്ങൾ അന്ത്യകാലത്തേക്ക് അടച്ചും മുദ്രയിട്ടും ഇരിക്കുന്നു.

ദാനീയേൽ (Daniel) 12:9 - Malayalam bible image quotes