ദാനീയേൽ 12 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 11 -ാം വാക്യം

നിരന്തരഹോമയാഗം നിർത്തലാക്കുകയും ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കയും ചെയ്യുന്ന കാലംമുതൽ ആയിരത്തി ഇരുനൂറ്റിത്തൊണ്ണൂറു ദിവസം ചെല്ലും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 12:11 - Malayalam bible image quotes