ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 9 -ാം വാക്യം

അവൻ തെക്കേദേശത്തിലെ രാജാവിന്റെ രാജ്യത്തേക്കു ചെന്നു സ്വദേശത്തേക്കു മടങ്ങിപ്പോരും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:9 - Malayalam bible image quotes