ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 41 -ാം വാക്യം

അവൻ മനോഹരദേശത്തിലേക്കും കടക്കും; പതിനായിരം പതിനായിരം പേർ ഇടറിവീഴും; എങ്കിലും എദോമും മോവാബും അമ്മോന്യശ്രേഷ്ഠന്മാരും അവന്റെ കൈയിൽ നിന്നു വഴുതിപ്പോകും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:41 - Malayalam bible image quotes