ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 38 -ാം വാക്യം

അതിനു പകരം അവൻ കോട്ടകളുടെ ദേവനെ ബഹുമാനിക്കും; അവന്റെ പിതാക്കന്മാർ അറിയാത്ത ഒരു ദേവനെ അവൻ പൊന്നുകൊണ്ടും വെള്ളികൊണ്ടും രത്നങ്ങൾകൊണ്ടും മനോഹരവസ്തുക്കൾകൊണ്ടും ബഹുമാനിക്കും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:38 - Malayalam bible image quotes