ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 31 -ാം വാക്യം

അവൻ അയച്ച സൈന്യങ്ങൾ അണിനിരന്ന്, വിശുദ്ധമന്ദിരമായ കോട്ടയെ അശുദ്ധമാക്കി നിരന്തരഹോമം നിർത്തൽ ചെയ്ത് ശൂന്യമാക്കുന്ന മ്ലേച്ഛബിംബത്തെ പ്രതിഷ്ഠിക്കും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:31 - Malayalam bible image quotes