ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 21 -ാം വാക്യം

അവനു പകരം നിന്ദ്യനായ ഒരുത്തൻ എഴുന്നേല്ക്കും; അവന് അവർ രാജത്വത്തിന്റെ പദവി കൊടുപ്പാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല; എങ്കിലും അവൻ സമാധാനകാലത്തു വന്ന് ഉപായത്തോടെ രാജത്വം കൈവശമാക്കും.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:21 - Malayalam bible image quotes