ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 20 -ാം വാക്യം

അവനു പകരം എഴുന്നേല്ക്കുന്നവൻ തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ മനോഹരഭാഗത്തുകൂടി ഒരു അപഹാരിയെ അയയ്ക്കും; എങ്കിലും കുറെ ദിവസത്തിനകം അവൻ സംഹരിക്കപ്പെടും. കോപത്താലല്ല, യുദ്ധത്താലുമല്ല.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:20 - Malayalam bible image quotes