ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 12 -ാം വാക്യം

ആ ജനസമൂഹം മുടിഞ്ഞുപോകും; അവന്റെ ഹൃദയം ഗർവിച്ച്, അവൻ പതിനായിരം പതിനായിരം പേരെ വീഴുമാറാക്കും; എങ്കിലും അവൻ പ്രാബല്യം പ്രാപിക്കയില്ല.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:12 - Malayalam bible image quotes