ദാനീയേൽ 11 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 1 -ാം വാക്യം

ഞാനോ മേദ്യനായ ദാര്യാവേശിന്റെ ഒന്നാം ആണ്ടിൽ അവനെ ഉറപ്പിപ്പാനും ബലപ്പെടുത്തുവാനും എഴുന്നേറ്റുനിന്നു.

ദാനീയേൽ (Daniel) 11:1 - Malayalam bible image quotes