ദാനീയേൽ 10 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 8 -ാം വാക്യം

അങ്ങനെ ഞാൻ തനിച്ചു ശേഷിച്ചിരുന്ന് ഈ മഹാദർശനം കണ്ടു; എന്നിൽ ഒട്ടും ബലം ശേഷിച്ചിരുന്നില്ല; എന്റെ മുഖശോഭ ക്ഷയിച്ചുപോയി; എനിക്ക് ഒട്ടും ബലം ഇല്ലാതെയും ആയി.

ദാനീയേൽ (Daniel) 10:8 - Malayalam bible image quotes