ദാനീയേൽ 10 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 4 -ാം വാക്യം

എന്നാൽ ഒന്നാം മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി ഞാൻ ഹിദ്ദേക്കൽ എന്ന മഹാനദീതീരത്ത് ഇരിക്കയിൽ

ദാനീയേൽ (Daniel) 10:4 - Malayalam bible image quotes