ദാനീയേൽ 10 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 3 -ാം വാക്യം

മൂന്ന് ആഴ്ചവട്ടം മുഴുവനും കഴിയുവോളം ഞാൻ സ്വാദുഭോജനം ഭക്ഷിക്കയോ മാംസവും വീഞ്ഞും ആസ്വദിക്കയോ ചെയ്തിട്ടില്ല; എണ്ണ തേച്ചിട്ടുമില്ല.

ദാനീയേൽ (Daniel) 10:3 - Malayalam bible image quotes