ദാനീയേൽ 10 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 2 -ാം വാക്യം

ആ കാലത്തു ദാനീയേൽ എന്ന ഞാൻ മൂന്ന് ആഴ്ചവട്ടം മുഴുവനും ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.

ദാനീയേൽ (Daniel) 10:2 - Malayalam bible image quotes