ദാനീയേൽ 10 -ാം അധ്യായം ഒപ്പം 17 -ാം വാക്യം

അടിയനു യജമാനനോടു സംസാരിപ്പാൻ എങ്ങനെ കഴിയും? എനിക്കു പെട്ടെന്നു ശക്തിയില്ലാതായി ശ്വാസം ശേഷിച്ചിരിപ്പില്ല എന്നു പറഞ്ഞു.

ദാനീയേൽ (Daniel) 10:17 - Malayalam bible image quotes