சங்கீதம் 96 வது அதிகாரம் மற்றும் 1 வது வசனம்

கர்த்தருக்குப் புதுப்பாட்டைப் பாடுங்கள்; பூமியின் குடிகளே, எல்லாரும் கர்த்தரைப் பாடுங்கள்.

சங்கீதம் (Psalms) 96:1 - Tamil bible image quotes