சங்கீதம் 37 வது அதிகாரம் மற்றும் 37 வது வசனம்

நீ உத்தமனை நோக்கி, செம்மையானவனைப் பார்த்திரு; அந்த மனுஷனுடைய முடிவு சமாதானம்.

சங்கீதம் (Psalms) 37:37 - Tamil bible image quotes