சங்கீதம் 22 வது அதிகாரம் மற்றும் 22 வது வசனம்

உம்முடைய நாமத்தை என் சகோதரருக்கு அறிவித்து, சபைநடுவில் உம்மைத் துதிப்பேன்.

சங்கீதம் (Psalms) 22:22 - Tamil bible image quotes