யோசுவா 8 வது அதிகாரம் மற்றும் 8 வது வசனம்

நீங்கள் பட்டணத்தைப் பிடிக்கும்போது, அதைத் தீக்கொளுத்திப்போடுங்கள்; கர்த்தருடைய சொற்படி செய்யுங்கள்; இதோ, நான் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லி,

யோசுவா (Joshua) 8:8 - Tamil bible image quotes